Kjøpe? - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Kjøpe?


Her finner du noen tips om typiske forhold du/dere som kjøper(e) bør være klar over ved kjøp av bolig.
(Tipsene er kun generelle og ikke uttømmende, og derfor ikke tilpasset noen av salgsobjektene på dette nettstedet.)


Finansiering vs. valg av megler

Det er fritt meglervalg i Norge. Det vil si at banken din ikke kan legge noen som helst føringer på ditt valg av megler. Banken må altså gi deg like gode vilkår uavhengig av hvilken megler du velger (se Finanstilsynets Rundskriv 7/2016 av 19.04.2016).


Undersøk boligen

Som boligkjøper har man en viss lovbestemt beskyttelse, men det er fortsatt slik at kjøper har en undersøkelsesplikt.

Selger må kunne gå ut fra at kjøpers bud innebærer en aksept av hvordan boligen er på visningstidspunktet.


Undersøk dokumentene

Les hele prospektet, vedleggene til prospektet, herunder taksten og reguleringsplan.


Skriftlighet

Er det opplysninger du ikke har fått skriftlig i prospekt/e-post? Er disse opplysningene av en slik betydning at de vil virke inn på budet du har tenkt å gi for eiendommen?

Sørg i så fall at du får disse opplysningene skriftlig fra selger eller megler. Merk at dersom spørsmålene stilles mellom visningen og budrunden, er det viktig å stille spørsmålene så snart som mulig. Du bør stille spørsmålene skriftlig per e-post. Merk at dersom megler eller selger ikke har anledning å svare, så kan dette hverken oppfattes som en avkreftelse eller bekreftelse. Kjøper du uavhengig av hvorvidt du har mottatt svar på spørsmålet ditt, har du indirekte meddelt at dette ikke var av betydning for din avgjørelse om å legge inn bud.


Standardforventninger

Byggeåret gjenspeiler ofte standarden, men vil like ofte variere på grunn av vedlikehold og påkostninger underveis.


Takst

En verditakst er vanligvis sparsommelig med opplysninger og vil alltid bygge på forutsetninger og hva takstmannen kan se med det blotte øyet.

Merk at en verditakst alltid vil være en cirka-angivelse av beregnet byggekostnad for et nytt tilsvarende bygg, med fradrag for slitasje og elden. Til denne summen tillegges (andel) tomteverdi (og eventuelt fellesareal). Denne summen er den såkalte teknisk eller økonomisk verdi.

Fra denne fradras eventuell andel fellesgjeld, og det tillegges eventuell andel formue.

Da står man igjen med en beregnet verdi som likevel nødvendigvis ikke er avgjørende.

Det avgjørende vil være markedsverdien, eller den såkalte normale salgsverdi.

En annen verdiangivelse som kommer sammen med verditaksten/markedsverdien er låneverdien. Det er en mer forsiktig verdiangivelse av hvor mye man langsiktig kan/bør låne for å finansiere kjøpet.


Reguleringsplaner

Megleren vil ha innhentet reguleringsplan for lokalområdet innen eiendommen legges ut for salg. Imidlertid kan det være greit å sjekke med plan- og bygningsetaten om det foreligger planlagte prosjekter som ikke er endelig vedtatte.


Eiendom som selges «as is», dvs. «som den er»

Så å si alle eiendommer i dag selges «as is». Dette understreker den plikten kjøper har til selv å undersøke eiendommen i den grad det er mulig.

Årsaken til at boligselgere tar dette forbeholdet er at det for alle eiendommer/boliger er slik at det ikke er mulig å ha full oversikt eller kontroll med standarden. De færreste selgere eller kjøpere har røntgensyn eller faglig kompetanse til å kunne forutse hele eiendommens standard eller verdi.

Salg «as is» gir derfor en viss forutberegnelighet for selger om at man er ferdig med handelen etter at bindende avtale er inngått. Det vil si når bud er akseptert.

Likevel er kjøper gitt en lovbestemt beskyttelse dersom mangelen er i «vesentlig ringere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers».


Budrunden


Overtakelse

Overtakelsesbefaringen innebærer at kjøper og selger møtes ved boligen for å sjekke at boligen fremstår slik som på visningstidspunktet.

Sørg for:

  • å fylle ut overtakelsesskjemaet

  • at skjemaet er signert av begge parter. Selger skal overlevere skjemaet til megler, dersom ikke noe annet avtales mellom selger og kjøper.

Sørg eventuelt for:

  • å notere uenighet. Noen ganger blir man ikke enige, men må nøye seg med å notere hva man er uenig om.

  • å fylle inn en sum dersom det er meningen at megler skal holde noe av pengene tilbake på klientkonto.

  • å notere målerstanden, og hvilken strømleverandør selger har per i dag.


Reklamasjon

Dersom du/dere finner noe å reklamere på, må reklamasjonen være sendt selger innen 2-3 måneder etter at mangelen ble oppdaget.

Oppdager du/dere mangelen etter at det er gått 5 år, er det i utgangspunktet for sent å reklamere, selv om dere reklamerer innen 2-3 måneder etter at mangelen ble oppdaget.

5-årsfristen gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig handlet i strid med god tro.
Det er også slik at den vanlige regelen om foreldelse gjelder. Det vil si at man kan miste retten til å gjøre avtalebruddet gjeldende etter reglene om foreldelse i foreldelsesloven. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år etter overtagelse.

Imidlertid har kjøper en tilleggsfrist på 1 år fra den dag kjøper fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om mangelen. Det vil si at krav som bygger på mangler oppdaget senere enn 2 år etter overtagelse foreldes etter 1 år.

For å avbryte foreldelsesfristen må enten 1) selger erkjenne ansvar, eller 2) kjøper må foreta rettslige skritt.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet